W dzi­siej­szych cza­sach okulary stały się tak modne, że noszą je osoby, które nie maja żad­nych pro­ble­mów ze wzro­kiem. Dobrze dobrane oku­lary są nie tylko mod­nym gadże­tem, ale mogą nas odmło­dzić o kilka lub kil­ka­na­ście lat. Dobie­ra­jąc oku­lary, naj­le­piej udać się do naj­bliż­szego optyka, który pomoże nam dobrać oprawki zarówno do wady wzroku jak do typu urody. Dobre, pro­fe­sjo­nalne zakłady optyczne zaj­dziemy w całym kraju. Oprawki przede wszyst­kim powinny pod­kre­ślać naszą natu­ralna urodę. Oczy­wi­ście możemy kie­ro­wać się aktu­alna modą i szu­kać opra­wek rogo­wych, dru­cia­nych, meta­lo­wych czy neo­no­wych bądź wie­lo­ko­lo­ro­wych z two­rzywa. Przede wszyst­kim jed­nak powin­ni­śmy dobrać oprawki do naszego typu urody. Oprawki nie powinny być szer­sze niż twarz ani zasła­niać brwi. Chyba, że zależy nam na awan­gar­do­wym, nie­tu­zin­ko­wym modelu opra­wek. Zad­bać powin­ni­śmy także, aby oku­laru były bar­dzo wygodne, nie mogą one uci­skać nasady nosa, ani powo­do­wać bólu za uszami. Zaw­sze możemy wtedy popro­sić optyka o dopa­so­wa­nie danego modelu tak, aby nie powo­do­wał dyskom­fortu pod­czas nosze­nia. W tym sezo­nie modne są oprawki wyglą­da­jące na nieco za duże, wzo­ro­wane na mode­lach lat sie­dem­dzie­sią­tych. Mogą one wystę­po­wać w róż­nych kom­bi­na­cjach barw­nych, łącząc ze sobą ele­menty na przy­kład pla­stiku i metalu. Jeśli zama­rzą nam się oprawki w kwia­tuszki, gwiazdki lub paseczki, nic nie stoi na prze­szko­dzie, aby je nosić. Modne oprawki są obec­nie waż­nym ele­men­tem gar­de­roby. Można poprzez nie wyra­zić swoja oso­bo­wość, ale także, wybie­ra­jąc oprawki od zna­nego pro­jek­tanta, pod­kre­ślić swój sta­tus mate­rialny i pozy­cję zawo­dową. Wiele osób uważa zresztą, że oku­lary dodają twa­rzy pewien rodzaj tajem­ni­czo­ści oraz pod­kre­ślają inte­li­gen­cję. Jeden z wiel­kich poetów ame­ry­kań­skich pisał, że modę na podryw oku­lar­nic nie łatwo jest spo­pu­la­ry­zo­wać. Dziś jed­nak to zda­nie nie byłoby praw­dziwe. Oku­lary chęt­nie noszą zarówno nasto­latki, star­sze poko­le­nie, bie­dacy, biz­nes­meni, poli­tycy, księża, akto­rzy, ludzie z pierw­szych stron gazet. Zwłasz­cza poli­tycy i akto­rzy z dobrze dobra­nych, nie­tu­zin­ko­wych, awan­gar­do­wych opra­wek czy­nią swój znak roz­po­znaw­czy. Kto wyobraża sobie Eltona Johna, Johna Len­nona bez cha­rak­te­ry­stycz­nych oku­la­rów? Jak napi­sa­łem na początku, wiele osób, które nie mają pro­ble­mów ze wzro­kiem nosi oku­lary dla doda­nia sobie szyku. Dobrze jest jeśli są to oku­laru obo­jętne, czyli ani minusy ani plusy, po pro­stu zwy­kłe szkiełka. Jed­nak cza­sami zda­rza się, że ludzie wkła­dają oku­lary posia­da­jące jakąś war­tość. Można w ten spo­sób bar­dzo łatwo zepsuć wzrok. Źle dobrane oku­lary mogą powo­do­wać różne dole­gli­wo­ści zdro­wotne takie jak: bóle głowy, migreny, bóle ple­ców, zawroty głowy. Nie­od­po­wied­nio dobrane oku­lary wpły­wają także na codzienne wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków zawo­do­wych oraz domo­wych, a także na życie towa­rzy­skie. Złe dopa­so­wa­nie oku­la­rów może spo­wo­do­wać pogor­sze­nie się widze­nia co będzie skut­ko­wać zwięk­sze­niem wady wzroku. Przez nie­do­wi­dze­nie pogar­sza nam się kom­fort codzien­nego życia. Szcze­gól­nie o dobry dobór oku­la­rów powinni zadbać kie­rowcy, aby nie sta­no­wić zagro­że­nia na dro­dze. Nie widząc dobrze zna­ków i innych pojaz­dów łatwo mogą spo­wo­do­wać koli­zję lub wypa­dek. Dobry dobór oku­la­rów jest ważny rów­nież z tego względu, że może stać się dla nas dobrą inwe­sty­cją. Może podnieść naszą samo­ocenę, pozy­cje spo­łeczną, pomóc wyra­zić nam swoja oso­bo­wość, a przede wszyst­kim zna­cząco zwięk­szy nasz kom­fort życia. Dla­tego warto wybrać się do dobrego optyka.