W dzi­siej­szych cza­sach okulary stały się tak modne, że noszą je osoby, które nie maja żad­nych pro­ble­mów ze wzro­kiem. Dobrze dobrane oku­lary są nie tylko mod­nym gadże­tem, ale mogą nas odmło­dzić o kilka lub kil­ka­na­ście lat. Dobie­ra­jąc oku­lary, naj­le­piej udać się do naj­bliż­szego optyka, który pomoże nam dobrać oprawki zarówno do wady wzroku jak do typu urody. Dobre, pro­fe­sjo­nalne zakłady optyczne zaj­dziemy w całym kraju. Oprawki przede wszyst­kim powinny pod­kre­ślać naszą natu­ralna urodę. Oczy­wi­ście możemy kie­ro­wać się aktu­alna modą i szu­kać opra­wek rogo­wych, dru­cia­nych, meta­lo­wych czy neo­no­wych bądź wie­lo­ko­lo­ro­wych z two­rzywa. Przede wszyst­kim jed­nak powin­ni­śmy dobrać oprawki do naszego typu urody. Oprawki nie powinny być szer­sze niż twarz ani zasła­niać brwi. Chyba, że zależy nam na awan­gar­do­wym, nie­tu­zin­ko­wym modelu

Czytaj całość