Tag: pielęgnacja

Jak zadbać o włosy? Pielęgnacja włosów

Kanon piękna stale ulega przeobrażeniu, jednak kilka rzeczy pozostaje niezmiennych. Promienna, nieskazitelna cera, pełne usta, zadbane paznokcie i dłonie oraz przede wszystkim gęste, zdrowe włosy to wyznaczniki pięknej kobiety.

Istnieje wiele sposobów na uzyskanie efektu push-up w fryzurze. Aby odnaleźć odpowiednie rozwiązanie dla pozbycia się płaskich, przylegających do głowy włosów, dodać im gładkości, puszystości i objętości, warto wypróbować domowe sposoby. Po pierwsze, należy pamiętać o ich myciu. Dużą rolę odgrywa tu częstotliwość mycia. Jeśli będziemy robić to codziennie, szybko może się okazać, że zamiast pożądanego efektu, osłabimy włosy, pozbawiając ich sebum. Ważne jest również to, czego używamy do mycia. Dobrym sposobem jest zastosowanie skrobi kukurydzianej, którą posypiemy skórę głowę, a następnie wmasujemy. Rezultatem powinny być czyste, suche i gładkie włosy. Jeśli dodatkowo chcemy uzyskać efekt lśniących

Czytaj całość

Zamykanie naczynek sposobem na promienną skórę

Każdy z nas pra­gnie być piękny i młodo wyglą­dać. Sta­ramy się sami pie­lę­gno­wać swoje ciało w miarę moż­li­wo­ści, ale cza­sami to nie wystar­cza i wybie­ramy się do pro­fe­sjo­nal­nego zakładu kosme­tycz­nego. Czę­sto takim pro­ble­mem są popę­kane naczynka zwane po pro­stu pającz­kami. Poja­wiają się one na twa­rzy i są uwa­run­ko­wane gene­tycz­nie lub są wyni­kiem zabu­rzeń hor­mo­nal­nych albo krą­że­nio­wych. Mogą też być wyni­kiem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego lub nadmier­nie wraż­li­wej skóry. Nowo­cze­sna medy­cyna zna­la­zła na nie dosko­nały spo­sób, to zamykanie naczynek. Bardzo wiele zakła­dów kosme­tycz­nych podej­mu­je się tego typu zabie­gów. Do zabiegu nie musimy się spe­cjal­nie przy­go­to­wy­wać. Musimy oczy­wi­ście udać się do leka­rza po kon­sul­ta­cję, a do zabiegu podejść ze skórą czy­stą, pozba­wioną wykwi­tów pato­lo­gicz­nych.

Czytaj całość

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén