Każdy z nas pra­gnie być piękny i młodo wyglą­dać. Sta­ramy się sami pie­lę­gno­wać swoje ciało w miarę moż­li­wo­ści, ale cza­sami to nie wystar­cza i wybie­ramy się do pro­fe­sjo­nal­nego zakładu kosme­tycz­nego. Czę­sto takim pro­ble­mem są popę­kane naczynka zwane po pro­stu pającz­kami. Poja­wiają się one na twa­rzy i są uwa­run­ko­wane gene­tycz­nie lub są wyni­kiem zabu­rzeń hor­mo­nal­nych albo krą­że­nio­wych. Mogą też być wyni­kiem nad­ci­śnie­nia tęt­ni­czego lub nadmier­nie wraż­li­wej skóry. Nowo­cze­sna medy­cyna zna­la­zła na nie dosko­nały spo­sób, to zamykanie naczynek. Bardzo wiele zakła­dów kosme­tycz­nych podej­mu­je się tego typu zabie­gów. Do zabiegu nie musimy się spe­cjal­nie przy­go­to­wy­wać. Musimy oczy­wi­ście udać się do leka­rza po kon­sul­ta­cję, a do zabiegu podejść ze skórą czy­stą, pozba­wioną wykwi­tów pato­lo­gicz­nych. Zabieg sto­so­wany jest bez znie­czu­le­nia. Sam w sobie jest bez­bo­le­sny i bar­dzo szybki. Jeśli pajączki są małe, to wystar­czy jeden zabieg, przy dużych pającz­kach potrzeb­nych będzie wię­cej wizyt. Dobrze wyko­nany zabieg daje trwałe efekty. Współ­cze­sna tech­no­lo­gia lase­rowa pozwala uzy­skać rewe­la­cyjne efekty bez żad­nych pro­ble­mów ubocz­nych czy jakich­kol­wiek powi­kłań. Ist­nieje jed­nak wiele czyn­ni­ków, które powo­dują, że usu­wa­nie prze­bar­wień jest nie­wska­zane. Do takich prze­ciw­wska­zań należą przede wszyst­kim: ciąża, cho­roby tkanki łącz­nej, cukrzyca, stany zapalne skóry, nowo­twory skóry, obni­że­nie odpor­no­ści orga­ni­zmu. Rów­nież pod­czas zaży­wa­nia leków i ziół uczulających na światło, taka tera­pia jest zabro­niona. Leka­rze der­ma­to­lo­dzy odra­dzają także usu­wa­nie prze­bar­wień na skó­rze opa­lo­nej, na którą sto­so­wane były samo­opa­la­cze lub kremy samo­opa­la­jące. Ważne jest także postę­po­wa­nie po zabiegu. Abso­lut­nie zabro­nione jest wysta­wia­nie skóry na pro­mie­nie sło­neczne, przy­naj­mniej przez okres dwóch mie­sięcy. Skórę należy zabez­pie­czyć wyso­kimi fil­trami, a na samą skórę nie sto­so­wać żad­nych środ­ków wysu­sza­ją­cych. Należy sto­so­wać kremy na szyb­kie goje­nie skóry. Nie wolno prze­grze­wać skóry i uni­kać wysiłku fizycz­nego. Obo­wiąz­kowo należy codzien­nie skórę odpo­wied­nio pie­lę­gno­wać.